Il cambiamento climatico e la centrale a gas di Sant’Andrea

“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri turbine eoliche”

dice un moderno proverbio cinese che alcuni politici non hanno ancora capito. Ci si riferisce al fatto che il mondo sta già affrontando dei cambiamenti climatici per il futuro e non c’è modo di tornare indietro se l’umanità vuole sopravvivere.

Un governo che è sinceramente consapevole delle sfide più importanti (ambientali e non solo finanziarie) dovrebbe cessare di perseguire costantemente le minime percentuali nello sviluppo del PIL. E’ preferibile presentare invece un serio progetto di sviluppo: investire nel futuro, nella biodiversità, nella cultura, in innovazione e sicurezza dell’ambiente e del territorio. Tuttavia deve essere un progetto credibile in grado di attrarre il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, cittadini, imprenditori e istituzioni coinvolti.

I gas a effetto serra, l’inquinamento del suolo, i cambiamenti climatici ci fanno capire giorno dopo giorno che il nostro suolo e l’atmosfera sono molto fragili e che non possono sostenere una crescita troppo rapida e costante di un’economia basata solo sul consumismo. Non tener conto di questo ci porta a gravi
conseguenze sulla qualità della vita e del benessere. La crisi derivante dall’economia mostra anche la totale inadeguatezza del PIL come indicatore di progresso. La società italiana ENI afferma che

“negli ultimi anni sono stati compiuti grandi progressi nell’uso delle fonti energetiche rinnovabili, ma il percorso è lungo e i costi di produzione sono ancora troppo elevati e queste risorse non soddisfano ancora il fabbisogno energetico dell’Italia e del mondo. Dovremmo dunque ancora fare affidamento sui combustibili fossili’’.

L’unico che fornisce basse emissioni, costi sostenibili – dicono – è il gas naturale. Ma è vero? Vincenzo Balzani, studioso di Bologna, candidato al Premio Nobel per la chimica, ci fornisce un’analisi molto dettagliata della situazione nei suoi studi. È vero, dice Balzani, che la quantità di anidride carbonica generata dal metano è inferiore del 24 percento rispetto alle emissioni di benzina e del gasolio (con la stessa energia prodotta), ma il trasporto di metano provoca perdite lungo la catena di approvvigionamento, che non è qualcosa di marginale.
Secondo la US Environmental Protection Agency le perdite ammontano a circa il 3,2 percento della produzione mondiale.

Vedi il libro di Tony Seba “Pure Disruption”.

Il metano ha un effetto serra 70 volte superiore rispetto ad altri carburanti e gli scienziati affermano che non otteniamo alcun miglioramento se sostituiamo benzina o carbone al metano. Perché, quindi, si continua con una politica che vuole costruire a tutti costi centrali a gas? E perché proprio nella zona industriale a
Sant’Andrea, non lontano da abitazioni e dove ci sono fra l’altro già altri impianti inquinanti. La centrale a gas prevista ha una capacità di 148 MWt. La legge stabilisce che gli impianti con una potenza di 150 MWt devono richiedere accertamenti ambientali. Perché sono stati evitati?

Anche il rumore e la puzza sono intollerabili in alcuni giorni della settimana nell’area di Sant’Andrea.

Si guarda solo al profitto? Abbiamo recentemente avuto notizia che la Metaenergia, proprietaria della futura centrale a gas, ha ottenuto il permesso ambientale per la costruzione della centrale termoelettrica nel sito di via Anton Gregorcic. Ora la società deve presentare tutta la documentazione al comune di Gorizia e il lavoro potrebbe partire entro sei mesi. Due petizioni sono state firmate da oltre 3.000 cittadini, che hanno richiesto una discussione sulla costruzione della centrale elettrica, ma che non hanno avuto alcuna risposta dai leader del comune. Il Consiglio comunale del 7 maggio dell’anno scorso aveva due proposte all’ordine del giorno che chiedevano l’avvio di un dibattito. C’erano anche alcuni residenti del quartiere presenti. Il consiglio direttivo ha abbandonato la sala per non dare una risposta. Il 3 giugno dell’anno scorso, un dibattito si è avuto presso il consiglio comunale, ma la maggioranza ha respinto le mozioni. Con quali motivazioni?

Il comune potrebbe anche richiedere alla Regione un parere sulle petizioni. Perché non l’ha fatto?

olio palma cambiamento climatico e la centrale a gas di Sant’Andrea

Un immagine della centrale attiva a olio di palma nella zona industriale di Sant’Andrea

Podnebne spremembe in plinska centrala v Štandrežu

“Ko piha veter sprememb, nekateri gradijo zidove, drugi vetrne turbine”

pravi sodoben kitajski pregovor, ki ga nekateri politiki pri nas še niso razumeli. Nanaša se na dejstvo, da je svet že zbral pot obnovljenih virov za bodočnost in ni poti nazaj, če hoče človeštvo preživeti.

Vlada, ki se resnično zaveda najpomembnejših izzivov (okoljskih in ne finančnih), naj preneha nenehno zasledovati nekaj stotin odstotka v razvoju BDP-ja (Pil) in naj raje predstavi resen projekt resničnega razvoja: vlaganje v prihodnost in njeno blaginjo, v kulturo, v inovacije ter v varnost okolja in ozemlja. Mora pa biti verodostojen projekt, ki lahko pritegne aktivno sodelovanje vseh vpletenih akterjev, državljanov, podjetnikov in institucij.

Toplogredni plini, onesnaževanje zemlje, klimatske spremembe jasno kažejo iz dneva v dan, da sta naša zemlja in atmosfera zelo krhki in da ne moreta vzdržati neko hitro in stalno rast gospodarstva, ki sloni samo na porabništvu, ne da bi utrpela resne posledice, ki bi ogrožale kakovost življenja in blaginjo. Kriza, ki je nastala zaradi takega gospodarstva, kaže tudi na popolno neustreznost BDP kot kazalca napredka. Italijanska firma ENI trdi, da je

”bil v zadnjih letih dosežen velik napredek pri uporabi obnovljivih virov energije, toda pot je dolga in proizvodni stroški so še vedno previsoki in ti viri še ne zagotovijo vsej energetski potrebi Italije in po svetu. Moramo se še vedno zanesti na fosilna goriva. Edini, ki zagotavlja nizke emisije, trajnostne stroške, kontinuiteto proizvodnje in dolgoročno razpoložljivost, je zemeljski plin, trdijo nekateri.”

Ali je to vse? Vincenzo Balzani, bolonjski znanstvenik, kandidat Nobelove nagrade za kemijo, nam posreduje zelo ostro analizo teh ugotovitev. Res je, pravi Balzani, da je količina ogljikovega dioksida, ki se ustvarja z uporabo metana 24 odstotkov manjša od emisije bencina (z enako proizvedeno energijo), vendar pri prenašanju metana skozi cevi iz daljnih krajev nastanejo izgube po celotni dobavni verigi in to ni nekaj marginalnega. Po podatkih ameriške agencije za varstvo okolja znašajo izgube približno 3,2 odstotkov svetovne proizvodnje

glej knjigo Tony Seba “Čista motnja”.

Metan ima namreč toplogredni učinek 70-krat večji od drugih goriv in znanstveniki pravijo, da ne dobimo nobenega izboljšanja toplogrednega učinka, če bencin ali premog nadomestimo z metanom. Zakaj pa v Štandrežu nadaljujejo s politiko, ki hoče, da se po vsej sili gradijo centrale na plin? In to v bližini stanovanj? Načrtovana termocentrala ima moč 148 MWt. Zakon pravi, da se centrale z močjo 150 MWt morajo nujno skozi okoljska opazovanja. Zakaj so se temu izognili? Že sedaj sta hrup in smrad v nekaterih dnevih nevzdržni. Ali gre le za več pridobička?

Saj se končno električna energija, ki se jo dobi pri izgorevanju plina, prodaja zelo dobro.

A komu gre zaslužek? Pred kratkim smo zasledili poročilo, da je podjetje Metaenergia, ki je lastnik bodoče centrale na plin, dobila dovoljenje za gradnjo termoelektrarne 148 na zemljišču v ulici Anton Gregorčič v Štandrežu. Sedaj mora podjetje vložiti vso dokumentacijo na goriški občini in bi lahko v roku šestih mesecev začelo z gradnjo. Od predstavitve dveh peticiji, ki so ju podpisali nad 3000 občanov in ki sta zahtevali razpravo o gradnji termocentrale, je minilo več časa, toda pravega odgovora s strani voditeljev občine ni bilo. Občinski svet z dne 7. maja lanskega leta je imel na dnevnem redu dva predloga, ki sta zahtevala, da se okoli peticije sproži razprava. Bilo je prisotnih tudi precej občanov iz Štandreža. Vodilni svet ni hotel nobene razprave in je kar zapustil dvorano. Tretjega junija lanskega leta na ponovnem občinskem svetu nastane končno debata, vendar svet s pomočjo večine zavrne peticiji.

Občina je imela tudi možnost zahtevati od dežele mnenje o peticijah. Zakaj tega ni storila?